Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

על הוצאות פטורות ממס

מספר סעיפי הוצאות רווחים, אשר מס הכנסה אינו מכיר בהם במלואם

מאת: רוני נאור-חפרי |

הסיבה הישירה להכרה של מס הכנסה בהוצאה היא קשר ישיר ומובהק לתהליך העסקי ובמידה וההוצאה מהווה חלק מתהליך ביצוע העסקה. החוק לפיו פועל מס הכנסה מנסה לצמצם למינימום את מה שנהוג לכנות הטבה אישית או הנאה אישית. לכן הוצאות מסוג זה מחייבות גילום מס, או מוכרות באופן חלקי בלבד. הדפסת שמשוניות בירושלים

להלן מספר סעיפי הוצאות רווחים, אשר מס הכנסה אינו מכיר בהם במלואם.

ארוחה במסעדה: מס הכנסה אינו מכיר בסעיף ההוצאות על ארוחות לצרכי מס. אלא אם מדובר באירוח של לקוח מחוץ לארץ וכתוצאה מהביקור בוצעה עסקה אמיתי בפועל.

טיסות לחוץ לארץ: בסעיף זה מס הכנסה מכיר בהוצאות על נסיעה לצרכי עסקים רק במקרה שכתוצאה מהנסיעה יצאה לפועל עסקה. הכרה בהוצאות על נסיעה לתערוכה מקצועית תאושר בגדר הסביר ורק לתקופת התערוכה. יתכן ומס הכנסה יטען, כי הנסיעה נוצלה גם למטרות נופש אישי. בכך תצומצם ההכרה בהוצאות לצרכי מס, גם אם ברב המקרים לא נהוג לעשות כן. מדבקות לתבלינים

הוצאות רכב: מס הכנסה מכיר בהוצאות רכב על פי מהות העסק. לדוגמא, תאושר הכרה במרבית ההוצאות על כלי תחבורה המשמש לצרכי עבודה, כגון רכב מסחרי או מונית. במקרה בו מדובר בעסק אשר בהגדרתו אינו פועל בתחום התחבורה יכיר מס הכנסה רק בחלק היחסי של ההוצאה: מעל 9,900 ק"מ בשנה או ב-25% מההוצאה.

הוצאות שכר דירה במשרד ביתי: מס הכנסה מכיר בכך שחלק מהעסקים מנוהלים מתוך משרד ביתי. לכן, בדרך כלל, רמת ההכרה בסעיף זה לצרכי מס נאמדת בהתאם לפורפורציה של המשרד בתוך יחידת המגורים. ניתן להתמקח על הכרה במס הוצאות התקשורת, אשר בדרך כלל גבוהות ביחס לשימוש הביתי. מומלץ להזמין קו טלפון נפרד במקרה בו העסק מנוהל במשרד ביתי.

הוצאות מימון: הוצאות מימון בעסק, המאוגד כעוסק מורשה, מוכרות באופן חלקי ביותר לצרכי מס. זאת, בעוד שהוצאות מימון בחברה מוכרות במלואן.

 כדאי לזכור, כי בין אם ההוצאה מוכרת ובין אם לאו, היא תיגזר מסך הרווח.

למידע נוסף מומלץ לגלוש לאתר מ.ט.י – מרכז טיפוח יזמות עסקית. פנלים מבודדים